โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ทหารพันธุ์ดี

» พื้นที่โครงการ

มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพล และบุคคลภายนอก

2. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และแบ่งมอบให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปปลูกเพาะขยายพันธุ์ต่อ

3. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับกำพลและครอบครัวมีพืชผักปลอดสารพิษบริโภค

 การดำเนินการ

– พื้นที่ในการดำเนินโครงการ 1 ไร่ 2 งาน วันที่ 7 ม.ค.63 เริ่มดำเนินการปลูกมะเขือเปราะพวงหยกจักรพัน เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รุ่น สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ จำนวน 60 กก.

– 24 เม.ย.63 เพาะต้นกล้าพริกขี้หนูพันธุ์ลับแล

– วันที่ 6 พ.ค.63 ไถยกร่องเตรียมแปลง

– วันที่ 2 ก.ค.63 เริ่มปลูกพริกลงในแปลง จำนวน 3,600 ต้น ปัจจุบันสามรถเก็บผลผลิตพริกจำหน่ายได้