โครงการเลี้ยงกบนา

» พื้นที่โครงการ

มีวัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบนา แบบธรรมชาติ

2. เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้

เริ่มดำเนินการเมื่อ 21 พ.ค. 61 กบแม่พันธุ์ 11 ตัว อายุ 8 เดือน พ่อพันธุ์ 8 ตัว 8 เดือน มาเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ได้ลูกกบรุ่นแรก  1,000  ตัว ลักษณะกบนา เป็นกบที่สามารถเลี้ยงได้ง่าย เติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมนำมาประกอบเป็นอาหาร กบที่โตเต็มวัย จะมีน้ำหนัก 3 – 4 ขีด ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 8 เดือน  จึงได้นำไปจำหน่ายให้กับกำลังพลในหน่วยและบุคคลทั่วไป กิโลกรัมละ 80 บาท สร้างรายได้ให้กับโครงการเลี้ยงกบนาประมาณ 3,000 – 4,000 บาท / รุ่น

» กบพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์

» ลูกกบ

» บ่อเลี้ยงกบธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 ได้สร้างบ่อเพาะขยายพันธุ์กบ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 บ่อ  บ่ออนุบาลลูกกบ ขนาด  3 x 2 เมตร จำนวน 3 บ่อ และได้ทำการเพาะขยายพันธุ์กบในห้วงเดือน พ.ค.63 – มิ.ย.63 ได้กบ จำนวน 2,000 ตัว จำหน่ายให้กับกำลังพล จำนวน 1,500 ตัว  แจกจ่ายให้กับกองร้อยเพื่อนำไปเพาะขยายพันธุ์  จำนวน 500 ตัว และได้ขุดลอกคลองไส้ไก่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในโครงการ  ปัจจุบันคงเหลือกบ พ่อพันธุ์  แม่พันธุ์  จำนวน 100 ตัว กบรุ่นกลาง จำนวน 200 ตัว

» นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายในโครงการ

– กบที่โตเต็มวัย นำไปขายที่ตลาดสดภายในค่าย เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการฯ

มีกำลังพลที่สนใจ นำไปเลี้ยงต่อ ทั้งภายในค่าย และพื้นที่อื่น สามารถสร้างรายได้ 1,500 – 5,000 บาทต่อเดือน