โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

» พื้นที่โครงการ

มีวัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับกำลังพล และผู้ที่สนใจ

2. เพื่อส่งเสริมนำไปเพาะเป็นอาชีพเสริมได้

การดำเนินการ

– เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 ย้ายโค – กระบือ ไปยังสวนป่าข้างสนามบินเพื่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดจนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 22 ต.ค.62 – 7 พ.ย.62

– เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าชุดที่หนึ่งเข้าโรงเรือน    จำนวน  2,500 ก้อน  ก้อนละ

8 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (ฟาร์มเห็ดธารทิพย์ )

– เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 ลงก้อนเชื้อเห็ดชุดที่สอง จำนวน 2,500 ก้อน ก้อนละ 8 บาท รวมเป็นเงิน

20,000 บาท

นำผลผลิตไปวางจำหน่ายตลาดนัดหน้าค่ายฯ และแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย

จัดส่งเสริมความรู้ให้กับบุคคลภายนอกและภายในหน่วย