โล่รางวัล

โล่รางวัล

22007323_1645651622172187_6751227869332317700_n
5

ปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ด้านยุทธโธปกรณ์ “Multi-Winch กู้ซ่อม” มอบโดย เสธ.ทบ.”วันภูมิปัญญา นักรบไทย ประจำปี 2560

00

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พ.ท.อมร พิมพ์สี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๘ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศ การสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ จาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการทหารบก
01

ปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล ชมเชยหน่วยสวนสนามดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ในการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ปรากฏผลว่า กองพันทหารช่างที่ ๘ เป็นหน่วยสวนสนามดีเด่น ลำดับที่ ๒ จาก กองทัพบก

02

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

03

04

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ในงาน ภูมิปัญญานักรบไทยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗  จากผลงาน ลาดชานไฮดรอลิกประกอบรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน”  จาก กองทัพภาคที่ ๓

05

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ลาดชานไฮดรอลิกประกอบรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ๒๕ ตันจาก กองทหารบก

06

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล เป็นหน่วยจัดทำบัญชีตามโครงการบัญชีใสสะอาด อยู่ในระดับ ดี ประจำปี ๕๗ จาก กรมการเงินทหารบก

07

ปี ๒๕๕๗ ได้รับการชมเชยเป็นหน่วยรับตรวจการประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ ๒
จากสำนักนักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็นหน่วยที่มีผลการประเมินระดับคะแนน ๔ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
จาก กรมสารบรรณทหารบก08

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ชมเชยหน่วยสวนสนามดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ตามที่ กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา จากการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของกองทัพภาคที่ ๓ ปรากฏผลว่า กองพันทหารช่างที่ ๘ เป็นหน่วยสวนสนามดีเด่น ลำดับที่ ๑ จาก กองทัพภาคที่ ๓

09

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก กองทัพบก ในการประกวดการแข่งขัน การเดินสวนสนาม
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ ของ กองพลทหารม้าที่ ๑

10

ปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก กองทัพภาคที่ ๓ ในการประกวดการแข่งขัน การเดินสวนสนาม
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗ ของ กองพลทหารม้าที่ ๑

11

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการบริหารจัดการขยะของ กองทัพภาคที่ ๓
คือ โครงการบริหารจัดการขยะ ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ในนามของ ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายพ่อขุนผาเมือง รับผิดชอบโดย กองพันทหารช่างที่ ๘
จาก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

12

ปี ๒๕๕๖ ได้รับการชมเชยหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น การรายงานการเงินประจำเดือนของปีงบประมาณ ๕๖
ห้วงเวลา ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยกรมการเงินทหารบก
ผลการตรวจสอบการจัดทำบัญชีตามกิจกรรมบัญชีใสสะอาดได้ระดับ ดีมาก (ระดับกองทัพบก)

13

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล เป็นหน่วยรับการตรวจการประเมินผลการตรวจสอบภายใน ผลการประเมิน ระดับคะแนน ๔ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ประจำไตรมาสที่ ๑ ปี ๕๖ จากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

14

ปี ๒๕๕๖ ได้รับรางวัล บ้านพักของทางราชการดีเด่น ตามที่ กองทัพบกมีนโยบายให้หน่วย มีการปรับปรุงที่พักอาศัย และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้แก่บ้านพักของทางราชการ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างเสริมสุขนิสัยด้านอนามัยที่ดีขึ้น การดำเนินการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ของ กองทัพภาคที่ ๓ ผลปรากฏว่า บ้านพักของทางราชการดีเด่นเป็นลำดับที่ ๑ ของหน่วยทหารในค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้แก่ บ้านพักของ จ.ส.อ.องอาจ การบรรจง สังกัด กองพันทหารช่างที่ ๘ จาก กองทัพภาคที่ ๓

15

ปี ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประเมินผลการสวนสนาม ของหมู่แตร และหมู่เชิญธงชัยเฉลิมพล ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ปี ๕๔ จาก กองพลทหารม้าที่ ๑

16

ปี ๒๕๕๒ ได้รับการประเมินผลการสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ปี ๕๒
เป็น กองร้อยสวนสนามดีเด่น ลำดับที่ ๑จาก กองพลทหารม้าที่ ๑

17

ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล ชนะเลิศในเรื่องการตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะ ๒
หน่วยทหารพอเพียง กองทัพบกสง่างามปี ๕๐ จาก กองทัพบก

18

ปี ๒๕๔๘ กองพันทหารช่างที่ ๘ เข้าการฝึกร่วม/ผสม คอบบร้าโกลด์ ๒๐๐๕ (Cobra gold)
ระหว่าง ประเทศไทย และ สหรัฐอเมริกา

19

ปี ๒๕๔๗ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพของหน่วยกองทัพบกในระดับ ดีมาก ” (๘๕%) ตามผลการตรวจสอบ และประเมินผล โครงการ กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติดจาก กองทัพบก

20

ปี ๒๕๔๔ ได้รับรางวัล เป็นหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ในการฝึกทหารกองประจำการ จำนวน ๓ ผลัด
ได้แก่ รุ่นปี ๒๕๔๔ ผลัดที่ ๒, รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ และ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒ จาก กองทัพภาคที่ ๓

21

ปี ๒๕๔๓ ได้รับรางวัล ผลงานการฝึกดีเด่น การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น เหล่าทหารช่าง
ประจำปี ๒๕๔๓ จาก กรมยุทธศึกษาทหารบก

22

ปี ๒๕๔๓ ได้รับการประเมินผลการฝึกเป็น หมวดดีเด่น ในการฝึกเป็น หน่วยเบื้องต้น เหล่าทหารช่าง

ประจำปี ๒๕๔๓ จาก กรมการทหารช่าง

23

ปี ๒๕๓๗ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสะอาดสวยงาม ประเภทบ้านพักดีเด่น เป็นหน่วย
จาก กองพลทหารม้าที่ ๑