โครงการ “ ร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง”

ZeroStore_07

๑. ชื่อโครงการ : “ร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง”

๒. หลักการและเหตุผล

ขยะนับเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันรณรงค์ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด ค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารหลายหน่วย มีอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยของกำลังพลอยู่ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง  เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จำนวนของกำลังพลและครอบครัวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมของหน่วยขึ้นตรงและครอบครัวกำลังพลเพิ่มมากขึ้นด้วย พล.ม.๑ ร่วมกับ จทบ.พ.ช.  จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะค่ายพ่อขุนผาเมือง ดำเนินการ คัดแยกขยะ โดยขยะแห้ง มอบให้     ช.พัน.๘  รับซื้อจากกำลังพลและครอบครัว แล้วนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อขยะต่อไป

ZeroStore_02

จากดำริของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้ส่งเสริมการลดขยะภายในครัวเรือน ชุมชน และสำนักงานโดยใช้ชื่อโครงการ “รวมพลคนรักบ้าน” นั้น เมื่อมาบูรณาการกับ “โครงการบริหารจัดการขยะ ค่ายพ่อขุนผาเมือง” โดยการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ  เพื่อให้มีความยั่งยืน ครบวงจร  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมกับการนำทฤษฏี ด้าน 3Rs มาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce – ลดการใช้,  Reuse – ใช้ซ้ำ,  Recycle – นำมาใช้ใหม่  และจัดรูปแบบการแลกขยะโดยใช้ชื่อว่า “ร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง” โดยเป็นการนำขยะจากบ้านพัก ชุมชน และสำนักงาน มาแลกสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมิต้องใช้เงินสด เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และลดปริมาณขยะอีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริม ให้มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุดก่อนการกำจัดทิ้งในขั้นสุดท้าย  เป็นการพัฒนารูปแบบ   โครงการบริหารจัดการขยะ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ZeroStore_05

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑  เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว โดยนำขยะมาแลกเงินของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ณ ร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

๓.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกส่วนงานในการนำทฤษฏี  3Rs  มาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ โดยใช้โครงการ “ร้านค้าศูนย์บาท” มาเป็นหลักในการดำเนินการ

๓.๓  เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด  และการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยร่วมกับโครงการ “ร้านค้าศูนย์บาท” โดยเป็นศูนย์กลางการแลกขยะจากชุมชน

๓.๔ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของค่ายพ่อขุนผาเมือง ให้ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้มีการแลกขยะแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ ในรูปแบบร้านค้าศูนย์บาท

๓.๕ เพื่อกระตุ้นให้กำลังพล,ครอบครัว และบุตรหลาน ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะและการได้รับประโยชน์จากขยะที่ทิ้งแล้วรวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิล

๓.๖  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากขยะให้กับ กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลาน

ZeroStore_06

๔. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งกำลังพล ครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน ค่ายพ่อขุนผาเมือง

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ แจ้งให้หน่วยต่างๆ ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง นำขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน ที่ร้านค้าศูนย์บาทฯ ตามวันเวลาที่แจ้ง

๕.๒ จัดรถบริการแลกขยะบริเวณบ้านพักชุมชน และสำนักงานในลักษณะ ร้านค้าศูนย์บาทเคลื่อนที่ ตามวันและเวลาที่แจ้ง

๕.๓ การบริหารจัดการร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๕.๓.๑ จัดตั้ง ร้านค้าศูนย์บาทฯ ทั้งแบบอยู่กับที่ และเคลื่อนที่ เพื่อเป็นจุดรับแลกขยะ

๕.๓.๒ การนำขยะมาแลกกับสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน โดยไม่ต้องนำเงินมาจ่าย

๕.๔ ประเมินการบริหารจัดการร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทุกรอบ ๓ เดือน

(ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.ก.ย.) เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการ ร้านค้าศูนย์บาท ค่ายพ่อขุนผาเมือง ในภาพรวมของค่าย ฯ

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน ก.ย.๕๖

๗. งบประมาณ แหล่งที่มา : ให้หน่วยที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรับการสนับสนุนจาก พล.ม.๑ และ จทบ.พ.ช. ตามความเหมาะสม

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ: กองพันทหารช่างที่ ๘ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ลดรายจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวในการนำขยะมาแลกเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน

๙.๒ ทุกหน่วยมีการนำทฤษฎี  3Rs มาใช้ในหน่วยงานของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๙.๓ สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้

๙.๔ กำลังพลและครอบครัวมีจิตสำนึกรู้จักการดูแลสภาพแวดล้อม

 ZeroStore_04