โครงการรวมพลคนรักบ้าน กับงานขยะรีไซเคิล ค่ายพ่อขุนผาเมือง

GEDC9023

๑. ชื่อโครงการ : รวมพลคนรักบ้าน กับงานขยะรีไซเคิล ค่ายพ่อขุนผาเมือง

๒. หลักการและเหตุผลLoveHouse_02

ขยะนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก ค่ายพ่อขุนผาเมืองเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของประเทศ จึงพึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ค่ายพ่อขุนผาเมือง มีหน่วยขึ้นตรงอยู่หลายหน่วย ซึ่งมีที่ตั้งอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยของกำลังพลอยู่ภายในค่ายพ่อขุนผาเมืองเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จำนวนของกำลังพลและครอบครัวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดจากกิจกรรมของหน่วยขึ้นตรง และครอบครัวกำลังพลเพิ่มมากขึ้นด้วย พล.ม.๑ ร่วมกับ จทบ.พ.ช. จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะค่ายพ่อขุนผาเมืองดำเนินการ คัดแยกขยะ โดยขยะแห้ง มอบให้ ช.พัน.๘ รับซื้อจากกำลังพลและครอบครัว แล้วนำไปจำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อขยะต่อไป

LoveHouse_01จากการเข้าร่วมสัมมนาของภรรยา ผบ.หน่วย ระดับกองพันของค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ จว.ป.ข. ที่ผ่านมา การสัมมนาของกลุ่มสรุปให้ดำเนินการนำโครงการบริหารจัดการขยะค่ายพ่อขุนผาเมืองมาปรับและพัฒนารูปแบบขยะรีไซเคิล เพื่อให้มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้นำทฤษฎี ด้าน 3Rs มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ Reduce – ลดการใช้, Reuse – ใช้ซ้ำ, Recycle – นำมาใช้ใหม่ โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุด ก่อนการกำจัดทิ้งในขั้นตอนสุดท้าย ที่สำคัญคือ ได้มีการนำขยะมาแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะจากเดิมนอกจากการคัดแยกจำหน่ายอย่างเดียว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม และช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุดในหนทางหนึ่ง

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกส่วนงานในการทฤษฎี 3Rs มามาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการ โดยใช้โครงการ “รวมพลคนรักบ้าน” มาเป็นหลักในการดำเนินการ

๓.๒ เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยร่วมกับกิจกรรม “ร้านค้าศูนย์บาท” โดยเป็นศูนย์กลางการแลกขยะจากชุมชนLoveHouse_03

๓.๓ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัว ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

๓.๔ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของค่ายพ่อขุนผาเมือง ให้ครบวงจรและเกิดประสิทธภาพสูงสุด

๓.๕ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของค่ายพ่อขุนผาเมือง ในด้านที่เป็นหน่วยทหารที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

๓.๖ เพื่อกระตุ้นให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะ และการได้รับประโยชน์จากขยะที่ทิ้งแล้ว รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิล

๓.๗ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานกำลังพล ในการตระหนักถึงคุณประโยชน์ของขยะรีไซเคิล

๓.๘ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากขยะให้กับ กำลังพล ครอบครัว และบุตรหลานLoveHouse_05

๓.๙ เพื่อพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป

๔. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในค่ายพ่อขุนผาเมือง รวมทั้งกำลังพล ครอบครัวที่อยู่อาศัยอยู่ในค่ายพ่อขุนผาเมือง

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ ดำเนินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๕.๑.๑ ประเภทหน่วยงานราชการ

LoveHouse_07

๕.๑.๒ ประเภทบุคคลทั่วไป

 

๕.๒ นำผลงานที่เข้าประกวดนำไปจัดแสดง ณ ร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง

๕.๓ ดำเนินการผลิตเป็นสินค้าวางจำหน่ายตามยอดสั่งจอง และขยายการจำหน่ายเพิ่มเติมตามแหล่งท่องเที่ยวใน อ.เขาค้อ

๕.๔ การกำหนดราคาซื้อขายให้กำหนดเป็นราคาทุน โดยเพิ่มเติมค่าดำเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๕.๔.๑ ค่าตอบแทนให้แก่ผู้นำขยะมาทำงานรีไซเคิล

๕.๔.๒ ค่าดำเนินการเมื่อวางสินค้าขยะรีไซเคิลร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง และร้านที่รับไปจำหน่าย

๕.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานLoveHouse_06

๕.๕.๑ รายงานบัญชีสินค้าให้ ช.พัน.๘ ทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

๕.๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยเหนือ ทุกเดือน

๕.๖ ทำการประเมินโครงการ และรายงานผลการประเมินทุก ๖ เดือน

๕.๗ วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการเมื่อดำเนินการครบ ๑ ปี

 

 

IMG_2072

IMG_1710

IMG_1719

IMG_1629

IMG_1615

IMG_1585

IMG_1727

IMG_1874

IMG_1886