เข้าเยี่ยมบุตรของ จ.ส.อ.ศุภศิษฎ์ คงแก้ว

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมบุตรของ จ.ส.อ.ศุภศิษฎ์ คงแก้ว และได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

Related Articles