“สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3”

ชป.สารนิเทศ ช.พัน.8 พล.ม.1 ดำเนินการติดตั้งโปสเตอร์ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” บริเวณ พื้นที่ภายในหน่วย ตามสั่งการของ ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลนายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งข่าวสารในเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ปัญหายาเสพติด รวมทั้งเรื่องร้องเรียนอื่นฯ และความคิดเห็นของพี่น้องทหารและครอบครัว ผ่าน Applications Line ถึง มทภ.3 โดยตรง
โดยหน่วยจะได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการใช่ช่องทางการแจ้งข้อมูล
ที่ ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 กำหนดให้ แก่กำลังพลและครอบครัวได้ทราบ
(22ธ.ค.64)

Related Articles