สวัสดิการกำลังพล

สวัสดิการกำลังพล

มอบชุดเสื้อกีฬาและมอบชุดตัดเย็บแม่บ้าน00015

00003-4

00019

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพิเศษ00004

00010

 

มอบทุนช่วยเหลือแก่บุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล

00001-3

00002-3

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล

002-3

โครงการมอบบ้านปันน้ำใจแก่ประชาชนมอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0004

มอบบ้านผู้ยากไร้_180612_0005

มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง รับเสด็จฯ-ศกร.พล.ม.1_180817_0199

รับเสด็จฯ-ศกร.พล.ม.1_180817_0225

โครงการธนาคารขยะเพื่อการเรียนรู้บก.ธนาคารขยะ

โครงการอิฐบล็อก

welfare_00004

อิฐบล็อก1

อิฐบล็อก2

อิฐบล็อก4

อิฐบล็อก5

ศูนย์ซักรีด ช.พัน.8

welfare_00003

เลี้ยงอาหารกลางวันนายสิบ ทุกวันพุธ

37074

37085

เลี้ยงอาหารพิเศษพลทหาร ทุกเย็นวันศุกร์

486399

S__5513387

S__5513400