การบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง

otop_2oct_2013_27-1

         ตามนโยบาย และสั่งการของ ผบ.พล.ม.๑ ให้ดำเนินการจัดตั้งร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง  โดยมอบหมายให้  ช.พัน.๘   รับผิดชอบการบริหารotop_2oct_2013_22จัดการ มีที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง  ถนนสระบุรี – หล่มสัก  ต.สะเดียง  อ.เมือง  จว.พ.ช.
         พล.ม.๑  และ  จทบ.พ.ช.  มีข้าราชการและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่รวมกัน ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง  เป็นจำนวนมาก บางส่วนแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องพึ่งพารายได้จากสามีเพียงทางเดียว  จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยและครอบครัว   ต้องประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้เพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน  ทั้งนี้  พล.ม.๑ และ  จทบ.พ.ช.  ได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน  เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่าย  พล.ม.๑  จึงดำเนินการช่วยเหลือ โดยจัดตั้งร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมืองขึ้น  เพื่อเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง

๑.  วัตถุประสงค์

         ๑.๑  เพื่อสร้างความเข้าใจ  และความร่วมมือจากทุกหน่วย  ในการดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง และผลิตภัณฑ์โครงการศิลปาชีพotop_2oct_2013_19 ในพื้นที่โครงการ  พมพ. ภูขัด ฯลฯอย่างบูรณาการ
         ๑.๒  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกำลังพลและครอบครัว  ที่มีผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง
         ๑.๓  เพื่อพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง    ให้ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
         ๑.๔  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลและแม่บ้านภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง  ให้รับทราบถึงคุณประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         ๑.๕  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม  จากกิจกรรมของกำลังพลและแม่บ้าน ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง  : ผนวก  ก

๓. กลุ่มเป้าหมาย  :  กำลังพล และครอบครัว  ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง  และราษฎรในโครงการศิลปาชีพ ในพื้นที่โครงการ  พมพ. ภูขัด ฯลฯotop_2oct_2013_28

๔. หน่วยรับผิดชอบ  : ช.พัน.๘

๕. หน่วยร่วมโครงการ   :   ผนวก  ข

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  :  โครงการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เดือน  ก.ย.๕๖  เป็นต้นไป

๗. การดำเนินงาน   :   ผนวก ค

๘. ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน

         ๘.๑ แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ  ภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง   และโครงการศิลปาชีพ   ในพื้นที่ โครงการ ภูขัด ภูเมี่ยง  ภูสอยดาว นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายได้ทุกวัน
         ๘.๒ การบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง   มีขั้นตอน การดำเนินการ  ดังนี้
                  ๘.๒.๑ การสำรวจอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง และประมาณการปรับปรุงอาคารotop_2oct_2013_24
                  ๘.๒.๒ การดำเนินการปรับปรุงอาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง
                  ๘.๒.๓ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง  และโครงการศิลปาชีพ ฯลฯ
         ๘.๓ ประเมินการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง  ทุกรอบ ๓ เดือน  ( ก.ย.– พ.ย. ,ธ.ค.– ก.พ. , มี.ค.– พ.ค. , มิ.ย.– ส.ค.)  เพื่อพัฒนา  ปรับปรุงการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง  ในภาพรวมของค่าย ฯ

๙. สถานที่ดำเนินงาน   :  อาคารร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านค่ายพ่อขุนผาเมือง  โดย ช.พัน.๘ ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง  ถนนสระบุรี – หล่มสัก   ต.สะเดียง  อ.เมือง จว.พ.ช.

๑๐. งบประมาณ  :  สนับสนุนจากทุกหน่วยตามความเหมาะสม โดยให้เสนอผ่าน ฝกร.พล.ม.๑

otop_2oct_2013_11

otop_2oct_2013_12

otop_2oct_2013_04

otop_2oct_2013_14

1274980520352

ให้การต้อนรับ ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะ
ในการตรวจเยี่ยม ร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง เมื่อวันที่ 14 พ.ย.57

matub_14sep_17

matub_14sep_58

matub_14sep_20

matub_14sep_22

matub_14sep_23

matub_14sep_25

matub_14sep_60

matub_14sep_61