“วันกองทัพบกปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล “

“วันกองทัพบกปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ”
วันที่ 18 มกราคม “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของเหล่าทหาร กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 โดยจัดกำลังพลเข้าร่วมดังนี้ กองพันสวนสนามเดินเท้า 1 กองพัน , การสวนสนามยานยนต์ จัดกำลังพล 1 หมวดสะพาน ,กองร้อยช่วยเหลือประชาชน และครอบครัวของกำลังพลเข้าร่วมในพิธี ได้มีการจัดยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้แก่คณะนักเรียนและครูภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ในการเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของหน่วย มีกำลังพลเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 231 คน ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ จำนวน 8 คัน

Related Articles