การพัฒนายุทโธปกรณ์ โดย กำลังพลกองพันทหารช่างที่ ๘

ลาดชานไฮโดรลิกประกอบรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน

กองทัพบกในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา เพื่อให้เกิดความพร้อม มีศักยภาพและมีความทันสมัย ในภูมิภาคอาเซียน ชึ่งความพร้อม (Readiness) ตามแนวคิดของแผนพัฒนากองทัพบก ทั้ง ๕ ประการนั้น ประการหนึ่ง คือ ความพร้อมด้านโครงสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ ซึ่ง กองพันทหารช่างที่ ๘ เล็งเห็นว่าความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ ในระดับกองพันสามารถกระทำสิ่งใดได้บ้าง จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา ยุทโธปกรณ์เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญของการพัฒนายุทโธปกรณ์ ให้สนองตอบต่อภารกิจของหน่วยนั้น พิจารณาจากปัญหาของการปฏิบัติงานตามพันธกิจของทหารช่าง ในเรื่องการปฏิบัติงานช่างทั่วไป ภารกิจการเปิดเส้นทาง และการขัดขวางการเคลื่อนที่ ปัญหาหนึ่ง คือ การนำเครื่องมือช่างลงจากรถกึ่งพ่วงชานต่ำ หรือภาษาทหารช่าง เรียกว่า “หางลาก” เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือช่าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ไม่มีลาดชานอัตโนมัติสำหรับการให้เครื่องมือช่างเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ซึ่งที่ผ่านมาลาดชานที่มีเป็นลักษณะโครงเหล็กพื้นไม้ มีน้ำหนักมากต้องใช้กำลังพลถึง ๔-๖ นาย ในการยกต่อหนึ่งลาดชาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก เพราะการขนย้ายยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จะมีกำลังพลไปเพียงแค่ ๓ นาย คือ พลขับรถบรรทุกหนัก,พลขับผู้ช่วย และพลประจำเครื่องมือช่าง ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบลาดชานไฮโดรลิกขึ้น เพื่อสนองตอบภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติไม่เกิดความลำบากมากนัก

ladchan_1

 

สำหรับลาดชานไฮโดรลิกนั้น มีส่วนประกอบหลักๆ ๓ ส่วน
๑. โครงเหล็กลาดชาน เป็นโครงสร้างเหล็กไอบีม ประกอบเท้าช้าง
๒. ระบบไฮโดรลิก ใช้ปั้มไฮโดรลิก ไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ประกอบกับกระบอกไฮโดรลิก
๓. ระบบไฟฟ้าควบคุม ใช้ไฟจากตัวรถประกอบแผงวงจรควบคุมให้สามารถยกลาดชานขึ้น-ลง ได้

 

 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการladchan_2
๑. วางลาดชานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการนำยานพาหนะและเครื่องมือช่าง ขึ้น-ลง จากรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน
๒. ลดการใช้กำลังพลในการประกอบลาดชาน สามารถดำเนินการวางลาดชานได้โดยพลขับรถบรรทุกหนักเพียง ๒ นาย
๓. ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อรถกึ่งพ่วงชานต่ำประกอบลาดชานอัตโนมัติจากเอกชนภายนอก
๔. ลดเกณฑ์เสี่ยงที่ยุทโธปกรณ์เกิดความสูญเสียจากการขึ้น-ลง จากรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน

 

 

แนวความคิดในการประกอบladchan_3

การวางลาดชานไฮโดรลิกประกอบรถกึ่งพวงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน จะเป็นการใช้แกนไฮโดรลิกยืดวางลาดชาน ๒ ท่อน ประกอบเท้าช้างค้ำยัน ณ จุดหมุนกึ่งกลาง และใช้แกนไฮโดรลิก หด-ดึง พับเก็บลาดชาน ๒ ท่อน แบบพับครึ่งประกบกันแล้วยึดตรึงด้วยโซ่

 

 

 

ladchan_4

การปฏิบัติ

๑. กำลังพล จำนวน ๒ นาย
พลขับรถบรรทุกหนัก ปฏิบัติหน้าที่ นายงานควบคุม ( จ. )
พลขับรถบรรทุกหนัก ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ควบคุมการวางลาดชาน ( ส. )
๒. การวางลาดชานเร่งด่วน โดยนับตั้งแต่พลขับเริ่มปลดล๊อคลาดชาน ถึง สิ้นสุดการวางเรียบร้อย ใช้เวลาดังนี้.-
๒.๑ เวลาวาง ๒.๐๐ นาที
๒.๒ เวลาเก็บ ๒.๕๐ นาที

 

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทladchan_5

ขีดความสามารถในการรับน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักเครื่องมือช่างสูงสุด เท่ากับขีดความสามารถ ในการบรรทุกของหางลาก ขนาด ๒๕ ตัน โดยต้องคำนึงถึงพื้นดินบริเวณที่จะให้เครื่องมือช่างลง เนื่องจากเท้าช้างที่วางรับน้ำหนักอาจทำให้ดินยุบตัว ทำให้เกิดความเสียหายต่อลาดชาน และยุทโธปกรณ์ได้ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานของการนำเครื่องมือช่างลงจากหางลากอยู่แล้ว

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑. เพิ่มขีดความสามารถให้กับรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน
๒. พัฒนาสิ่งอุปกรณ์ทางทหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ปลูกฝังกำลังพลให้มีความคิดริเริ่มและการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในหน่วยทหารอย่างเป็นรูปธรรม

ladchan_6สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาลาดชานไฮโดรลิกประกอบรถกึ่งพ่วงชานต่ำขนาด ๒๕ ตัน ของ กองพันทหารช่างที่ ๘ นั้น ดำเนินการเพื่อพัฒนายุทโธปกรณ์ให้สนองตอบงานของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต (The Royal Thai Army’s Preparatory Year Towards the Future) แต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติ่มอีกอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่จะสร้างสรรค์งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของกองพันต่อไป และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะมีความพร้อม มีศักยภาพและมีความทันสมัยในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต