ร้านกาแฟสด Cavalry Coffee

การพัฒนาที่ผ่านมา

เปิดร้านกาแฟ00001

เปิดร้านกาแฟ00002

เปิดร้านกาแฟ00003

เปิดร้านกาแฟ00005

เปิดร้านกาแฟ00006

เปิดร้านกาแฟ00007

เปิดร้านกาแฟ00009

ในอดีต

coffee_view_01

                ตามที่อาจารย์ จุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และ คุณสุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.ม.๑ ให้การสนับสนุน และมีดำริให้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นนั้น กองพลทหารม้าที่ ๑ จึงได้มอบหมายให้กองพันทหารช่างที่ ๘ ดำเนินการปรับปรุง และปรับภูมิทัศน์ร้านกาแฟ Cavalry Coffee บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมืองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเพื่อเป็นที่แวะดื่มกาแฟ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป รวมถึงยังเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับกำลังพลภายในค่ายได้อีกด้วย และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กำลังพล และแม่บ้านเพิ่มขึ้น ในการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านร้านกาแฟ Cavalry Coffee แห่งนี้

coffee_view_07coffee_view_11
coffee_view_10coffee_view_12

cavalry_coffee_12

คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3
และ คุณสุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. พล.ม.1
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านกาแฟ (Cavalry Coffee) เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.56
cavalry_coffee_02 cavalry_coffee_01
cavalry_coffee_04
cavalry_coffee_16
cavalry_coffee_05
cavalry_coffee_06
cavalry_coffee_07
cavalry_coffee_08
cavalry_coffee_09
cavalry_coffee_10
cavalry_coffee_11
cavalry_coffee_17
cavalry_coffee_12
cavalry_coffee_13
cavalry_coffee_14
cavalry_coffee_15
x
x
x
x
 ให้การต้อนรับ ผศ.ระเบียบ พิธรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะ
ในการตรวจเยี่ยม ร้านกาแฟสด Calvalry Coffee เมื่อวันที่ 14 พ.ย.57

matub_14sep_27

matub_14sep_28

matub_14sep_29

matub_14sep_62

matub_14sep_63

matub_14sep_64

matub_14sep_66

matub_14sep_30