รับตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย ส.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 รับตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย ส. ระดับเจ้าหน้าที่ จาก สส. ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Articles