ภารกิจ / ขีดความสามารถ

ภารกิจ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพการรบของกองพลทหารม้าที่ ๑ โดยการปฏิบัติงานช่างทั่วไป

ขีดความสามารถของทหารช่างกองพล

๑. วางแผนการ อำนวยการ และกำกับดูแลในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทหารช่าง ในเรื่องการปฏิบัติงานช่างของกองพลทั้งหมด

image001image002

image003image003

๒. การลาดตระเวนทางการช่าง

image006 image007 image005

๓. สร้าง ซ่อมแซม และบำรุงถนน ที่ลุยข้าม ทางระบายน้ำ สะพานเครื่องหนุนมั่น และเครื่องหนุนลอย แพส่งข้าม เครื่องกีดขวาง (รวมทั้งดงระเบิด) ที่บังคับการ และที่ตั้งการตั้งรับ

image010 image009 image008

๔. ทำการก่อสร้างในสนามโดยทั่วไป รวมทั้งการสร้างสนามบิน และสนาม ฮ.

image033

๕. การทำลาย และรื้นถอนเครื่องกีดขวาง รวมทั้งดงระเบิด

image032

๖. จัดเจ้าหน้าที่ทหารช่าง และเครื่องมือช่าง สำหรับการข้ามลำน้ำต่อหน้าข้าศึก

image034

๗. จัดการบริการ การส่งกำลังสายช่าง รวมทั้งทำการประปาได้ ๔ ชุด

image035

๘. ทำการรบอย่างทหารราบ เมื่อจำเป็นยิ่ง

image036