พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

“พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพล และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล ให้ได้รับทราบข้อมูล และแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปลดจากกองประจำการ ณ ห้องผาเมืองเกรียงไกร สโมสรสราญสินธพ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

Related Articles