ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 75 ชม. ให้กับ กำลังพล และครอบครัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อหารายได้มาดูแลครอบครัวของตน หลังจบการฝึกอบรมฯ ทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โดยเริ่มฝึกอบรม ณ ห้องเรียน ร้อย.บก. และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles