ปรับปรุงก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับวางแท้งน้ำและระบบประปา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

” เราน้อมกายใจ ได้ทำให้ ประโยชน์ส่วนรวม”

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและเครื่องมือช่าง เข้าดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับวางแท้งน้ำและระบบประปา ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา รวมปฎิบัติงาน 15 วัน แล้วเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Articles