ประวัติหน่วย

Image00002
ประวัติกองพันทหารช่างที่ ๘

ประวัติความเป็นมา

            กองพันทหารช่างที่ ๘ ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพ  โดยเป็น กองพันทหารช่างสนามของกองพล  จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก เรื่อง จัดตั้งกองพันทหารช่างที่ ๘ และโอนอำนาจการบังคับบัญชาหน่วยทหารช่าง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๑ เรียกนามหน่วยย่อว่า “ ช.พัน.๘ ” เครื่องหมายสังกัด “ช/๘” ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองพลทหารม้าที่ ๑ ในการจัดตั้งขั้นต้นให้มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่  ค่ายศรีโสธร  อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์  ตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๘

ที่ตั้งหน่วย

              กองพันทหารช่างที่ ๘ เป็นหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ ๑ ในขั้นต้นมีที่ตั้งชั่วคราว อยู่ที่ ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้ย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวรที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

 borgoroi_02

ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.๘  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์

borgoroi_03

ช.พัน.๘ ร้อย.๑  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์ (เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่ ค่ายพิชัยดาบหัก  อ.เมือง  จว.อุตรดิตถ์ ปัจจุบันเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปกติถาวร ช.พัน.๘  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์  เรียบร้อยแล้ว  ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๖/๓๙   ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙)

borgoroi_04

ช.พัน.๘ ร้อย.๒  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์

borgoroi_05

ช.พัน.๘ ร้อย.๓  ค่ายพ่อขุนผาเมือง  อ.เมือง  จว.เพชรบูรณ์

วันสถาปนาหน่วย

00008

00010

00009

00006

00004

00007

00002

00018

00001             ตรงกับวันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เพราะถือเอาตามคำสั่ง ทบ. เรื่องการจัดตั้งหน่วย ลง ๙ มี.ค.๒๑ และได้กระทำพิธีเปิดอาคาร บก.ช.พัน.๘ ณ ที่ตั้งปกติถาวร ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๒๙

เกียรติประวัติของกองพันทหารช่างที่ ๘

ประวัติหน่วย5

            กองพันทหารช่างที่ ๘    ได้รับมอบพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๒๖  โดย  พันโท สุภาษิต วรศาสตร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๘  เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน ยศและตำแหน่งในขณะนั้น