น้ำดื่มรวมน้ำใจ เพื่อสู่ภัย โควิด – 19

” น้ำดื่มรวมน้ำใจ เพื่อสู่ภัย โควิด – 19 ”

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดชุดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลสนาม, ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัส COVID-19 ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยติดตั้งประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 64 หรือเมื่อได้รับการประสานเพิ่มเติม
โดยมียอดการแจกจ่ายน้ำดื่ม ณ วันที่ 26 ส.ค. 64 สรุปได้ ดังนี้.
1. สนับสนุน ให้กับ กอ.รมน. จำนวน 1,500 ขวด
2. สนับสนุน ให้กับ ส่วน.จว.พช. จำนวน 420 ขวด
3. สนับสนุน ให้กับ ศูนย์ดำรงธรรม จว.พช. จำนวน 480 ขวด
รวม 2,400 ขวด
รวมยอดสนับสนุนทั้งสิ้น ณ วันที่ 26 ส.ค.64 จำนวน 8,424 ขวด

Related Articles