น้ำดื่มรวมน้ำใจ เพื่อสู่ภัย โควิด – 19

” น้ำดื่มรวมน้ำใจ เพื่อสู่ภัย โควิด – 19 ”

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดชุดผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่มบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุน โรงพยาบาลสนาม, ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัส COVID-19 ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โดยติดตั้งประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 64 หรือเมื่อได้รับการประสานเพิ่มเติม
โดยมียอดการแจกจ่ายน้ำดื่ม ณ วันที่ 21 ส.ค. 64 สรุปได้ ดังนี้.
1. สนับสนุน ให้กับ รพ.สนามเพชรบุระ จำนวน 600 ขวด
2. สนับสนุน รพ.สนาม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 360 ขวด
รวม 960 ขวด
รวมยอดสนับสนุนทั้งสิ้น ณ วันที่ 21 ส.ค.64 จำนวน 2,592 ขวด

Related Articles