นะนำให้ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย บ.บุ่งคล้า อ.หล่มสักและ บ.ป่าแดง ต.ป่าเลา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดชุดจิตอาสา,ชป.กร.ของหน่วยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์แนวทางการเฝ้าระวังมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และให้ตระหนักถึงการป้องกันในสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้สวมหน้ากากอนามัย,ล้างมือบ่อยๆ,รักษาระยะห่าง,หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก,การเดินทางข้ามจังหวัด,แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.บุ่งคล้า อ.หล่มสักและ บ.ป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนมีความสนใจและเข้าใจมาตรการ การป้องกันตนเองเป็นอย่างดี

Related Articles