” ทหารพันธ์ุดี นำวิถีสู่ชุมชน “

” ทหารพันธ์ุดี นำวิถีสู่ชุมชน ”
ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ” โครงการทหารพันธ์ุดี นำวิถีสู่ชุมชน ” รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้กับทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนด และจะปลดประจำการ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์นำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังต้องการให้ได้รับความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย สำหรับบริโภคในครัวเรือน สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมไปสู่ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งโดยทหารกองประจำการฯ ที่เข้ารับการอบรมฯ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปสู่ท้องถิ่นของตนเองได้ ห้วงระยะการฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ 28 – 29 มิ.ย.65 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง ( พล.ม.1) โดยมี เสธ.พล.ม.1 เป็นประธาน

Related Articles