ช.พัน.8 พล.ม.1 สนับสนุนการฝึก หน่วยทหารขนาดเล็ก แก่ นนร.

“นักเรียนนายร้อย นักรบของชาติ”
เสี้ยวหนึ่ง ของการฝึกพี่ชั้น5
และส่วนหนึ่ง การดูงานน้องชั้น2,3
—————————————————
18-30 ต.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 สนับสนุนการฝึก หน่วยทหารขนาดเล็ก แก่ นนร.ชั้นปีที่5
และสนับสนุนอาหาร ที่พัก ในการศึกษาดูงาน นนร.ชั้นปีที่2,3 กองวิชาวิศวกรรมโยธา และกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้นนร. เป็นนายทหารหลัก ของกองทัพบกไทย ต่อไป

Related Articles