จัดสรรทุนการศึกษา ทบ. ประจำปี 2564

“ดูแล เสมือนครอบครัวเดียวกัน”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ทบ. ประจำปี 2564 จำนวน 3,000 บาท และหน่วยได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 22,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท ให้แก่บุตรกำลังพลที่ผ่านหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา 2 กรณี (บุตรของผู้มีรายได้น้อยและบุตรที่มีผลการศึกษาดีเด่น) ของหน่วย จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นทุนการศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องเกียรติประวัติ ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles