ขุนอาสา 324 ทหารยุคใหม่ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีมีเดีย

“ทหารยุคใหม่ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีมีเดีย”
เมื่อ 19 มี.ค.64,1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดอบรมนายทหารของหน่วย ในเรื่อง “ทหารยุคใหม่ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย”โดยมีชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน (ขุนอาสา 324) เป็นผู้ทำการอบรม ณ ห้องบูรพาคาร บก.ช.พัน.8 พล.ม.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อโซเชียลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งข้อดีและข้อเสีย ทางหน่วยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดการอบรมขึ้นมาเพื่อให้กพ.ได้มีความเข้าใจตระหนักถึงประโยชน์และโทษของสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยครับ

Related Articles